91-561261 0091561236 rjkip@dwri.gov.np टिकापुर, कैलाली
नेपाल सरकार
ऊर्जा ,जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

रानी जमरा कुलारिया सिंचाइ आयोजना
टिकापुर, कैलाली

हाम्रो कार्य

1. इन्टेक र मुख्य नहरको निर्माण

Create at : 4 years ago

2. फिडर नहरको निर्माण

Create at : 4 years ago

3. जलविद्युतको निर्माण

Create at : 4 years ago

4. डिवीजन बक्स र आउटलेट सुधार कार्य

Create at : 4 years ago

5. सिंचित क्षेत्र बचाव तथा सुरक्षा कार्य

Create at : 4 years ago

6. WUA का संस्थागत विकास

Create at : 4 years ago

7. सामाजिक सुरक्षा र पर्यावरण संरक्षण कार्य

Create at : 4 years ago

8. पानी व्यवस्थापन

Create at : 4 years ago

9. सिंचित क्षेत्र बचाव तथा विस्तार कार्य

Create at : 4 years ago

10. नया साखा नहर निर्माण

Create at : 4 years ago